Coronavirus

Vaktherapie valt onder de zorg. We roepen je daarom op je werk zoveel mogelijk te blijven doen (vanzelfsprekend wel binnen de richtlijnen). Zie o.a. ook het bericht van de Samenwerkende beroepsorganisaties Zorg voor de Jeugd (waaronder de FVB). Het zal in deze tijd zoeken zijn naar andere manieren om je werk voort te kunnen zetten.
 

Vaktherapie is reguliere zorg

Vaktherapeuten werken op verschillende plekken in de zorg: van verpleeghuis, volwassen ggz tot vrijgevestigde in de jeugdhulp. De zorg hoort tot de vitale beroepen. Door de coronacrisis zul je als professional de komende tijd op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dit nodig is. 

Heb je een eigen praktijk, dan hoef je deze niet per direct te sluiten omdat vaktherapie onder de reguliere zorg valt. De ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Daarom val je als vaktherapeut niet onder de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Wij als FVB zien vooralsnog geen reden om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verzoeken onze SBI-code in aanmerking te laten komen voor deze regeling. (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008. Dit is een indeling opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek die aangeeft wat de activiteit van het bedrijf is.) Bovendien hebben minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een zeer dringend beroep gedaan op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Met andere woorden: de oproep aan gemeenten is om te blijven betalen voor de reguliere omzet, ook als een zorgaanbieder minder zorg en ondersteuning leveren dan normaal vanwege de coronacrisis.

Welke richtlijn moet je als vaktherapeut hanteren?

Als FVB hanteren we de richtlijnen van de overheid en adviseren we onze leden dit ook te doen. Het advies is om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit houdt het volgende in:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. 
 • Werk dus voor zover dit mogelijk is vanuit huis. Is dit niet mogelik, spreid dan de werktijden zoveel mogelijk zodat niet iedereen tegelijk aanwezig is.
 • Alle bijeenkomsten zijn op dit moment verboden. 
 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Geen handen schudden.
 • Was regelmatig je handen.
 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, kuchen, keelpijn of koorts en vermijd sociaal contact.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Kwetsbare personen: vermijd het openbaar vervoer en vermijd groepen.

Hanteer deze richtlijnen ook in je praktijkruimte en attendeer cliënten hierop. Ons advies is dit ook te vermelden op je website. Op de website van de rijksoverheid kun je posters en banners downloaden die je hiervoor kunt gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor het afzeggen van afspraken: houd je aan de actuele aanwijzingen van het RIVM en adviseer cliënten om dit ook te doen. Bekijk welke regels voor no-show je hanteert en bepaal voor jezelf hoe je hier nu mee omgaat. Als FVB adviseren wij geen kosten voor no-show in rekening te brengen aan cliënten die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door weg te blijven en op het laatste moment afzeggen. Vermeld op je website hoe je op dit moment met het afzeggen van afspraken omgaat. De keuze om zelf afspraken wel of niet af te zeggen blijft jouw eigen professionele afweging.

Hier kun je informatie vinden van de rijksoverheid over persoonlijke beschermingsmaatregelen die buiten het ziekenhuis gelden. 
 

Richtlijn ggz en COVID-19

De geestelijke gezondheidszorg heeft een eigen specifieke richtlijn ggz en COVID-19 (corona) opgesteld om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) onder patiënten en zorgprofessionals in de ggz zoveel mogelijk te voorkomen. Enerzijds gaat de richtlijn over het omgaan met patiënten die daadwerkelijk besmet zijn of daarvan verdacht worden. Anderzijds gaat het over het aanpassen van de psychiatrische en psychologische zorg en behandeling. Deze richtlijn geldt voor ggz-instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. De richtlijn richt zich op de extramurale en intramurale ggz binnen ggz-instellingen. 


Alternatieven: bellen en beeldbellen

Het advies is om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden.Een telefonisch consult  kan dan een alternatief zijn om zo toch een basis van de behandelrelatie in stand te houden.

Beeldbellen kan ook, maar let er wel op dat je dit alleen op beveiligde wijze doet. Skype (consumentenversie), Whatsapp, ZOOM (consumentenversie) en Facetime bijvoorbeeld zijn onder de AVG niet toegestaan. Het coronavirus gaat niet boven wetten als de AVG en de WGBO, deze blijven gewoon gelden. Er bestaat geen duidelijke landelijke visie over welke programma's wel veilig zijn. Hier kun je een lijst vinden met de voor- en nadelen van Skype en 13 andere programma’s voor videobellen. Hieronder geven we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult:

Tip:

Kijk ook eens op Zorgvannu.nl. Hier zijn bovendien ook oplossingen te vinden die momenteel gratis worden aangeboden.

Er zijn webinars en spoedcursussen over het geven van online therapie waaronder ook een module online vaktherapie.
De Commissie VVT heeft een document gemaakt met tips voor online vaktherapie.

Hier kun je meer informatie vinden van de Autoriteit Persoonsgegevens over veilig thuiswerken in tijden van corona
 

Vergoedingen voor behandeling op afstand

De regiebehandelaar gaat over de declaraties in het DBC. Er is inmiddels ook duidelijkheid over vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het coronavirus te remmen, kun je als zorgverlener 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:

 • De verzekerde dient ermee akkoord te gaan om de zorg op afstand te ontvangen.
 • Als zorgverlener dien je duidelijk (liefst per e-mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult).
 • Als zorgverlener dien je duidelijk aan te geven welke applicatie je gebruikt en dien je je ervan te vergewissen dat dit een veilige, AVG-proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per e-mail) te informeren. (Niet veilig zijn Skype (gratis versie), Zoom (gratis versie), Whatsapp en Facetime.)
 • Als zorgverlener dien je voorafgaand aan te geven welk tarief je hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 
   

Werk je met jeugd? 

Kijk dan op de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Zij informeren niet alleen jou als professional, maar ook kinderen, ouders en opvoeders over de coronacrisis en de gevolgen ervan.  

Blijf ook als vaktherapeut en zeker in deze tijden alert op de thuissituatie en ondersteun ouders waar nodig. Juist in deze periode die stress kan geven en het gevoel ‘opgesloten’ te zitten komt er meer huiselijk geweld voor. Regelmatig (telefonisch) contact met deze gezinnen is noodzakelijk voor het kind. 

Van jou als zorgaanbieder wordt verwacht dat je je inspant om je professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen jouw organisatie dan wel op andere plaatsen waar een acute behoefte bestaat) en zo een eventuele omzetdaling te beperken.
Door vraaguitval zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk afwijken van de normale situatie. Het is van belang dat de financiering van de omzet onverminderd plaatsvindt zoals die contractueel overeengekomen was danwel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Overigens kunnen aanbieders van cruciale jeugdzorg die in liquiditeitsproblemen komen, ook gebruik maken van de subsidieregeling ‘continuïteit cruciale jeugdzorg’ en zich melden bij de Jeugdautoriteit. Lees meer bij de VNG.

Heb je een contract met de gemeente voor het bieden van jeugdhulp en wil je nu afspraken maken hoe in coronatijd om te gaan met de uitvoering van je contract? Dan kun je deze voorbeeldovereenkomst gebruiken. Deze is gemaakt door twee advocaten - Tim Robben en Ben Bugter - en zij stellen deze voor iedereen ter beschikking. 

 

Ben je in loondienst?

Als FVB zijn we aangesloten bij de FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals. Zij hebben een overzicht gepubliceerd met de meest gestelde vragen van zorgprofessionals rond de coronacrisis en de antwoorden hierop. Deze informatie is gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Het gaat hierbij over vragen als

 • Moet je meewerken aan medisch onderzoek naar mogelijke besmetting met het coronavirus?
 • Kan jouw werkgever je verplichten op een andere afdeling te werken?
 • Hoe zit het met loondoorbetaling als je in quarantaine moet? 

Niet op elke vraag is altijd een pasklaar antwoord te geven: dit hangt soms af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. Dit overzicht helpt je op weg en zal in de loop van de tijd uitgebreid worden. Het is daarnaast handig de cao die voor jou geldt bij de hand te hebben. Soms is er een gratis app met de cao. 

Kijk ook op de pagina die FBZ onderhoudt met informatie over de coronacrisis. 
 

Heb je een eigen praktijk?

In de VVT-Facebook-groep delen vrijgevestigde vaktherapeuten hoe ze omgaan met de nieuwe richtlijnen en de communicatie met hun cliënten. Maak hier vooral gebruik van! Let op: dit is een besloten groep die alleen toegankelijk is voor vaktherapeuten die lid zijn van een beroepsvereniging die bij ons als FVB is aangesloten. 

Er zijn vanuit de overheid verschillende maatregelen genomen, we zetten ze hieronder op een rijtje voor je. 

 • De ministeries van VWS en van Justitie en Veiligheid en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.
 • Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen.
 • Ben je als ondernemend vaktherapeut ook werkgever, dat is er de regeling NOW.  Als werkgever kun je werktijdverkorting aanvragen.
 • Je kunt de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen.
 • Daarnaast verruimt Economsiche Zaken de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers die last ondervinden omdat mensen thuisblijven of omdat de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kun je opvragen bij het corona-loket van de Kamer van Koophandel.
 • Meer informatie over de financiële regelingen vanuit de overheid.

Als vaktherapeut val je niet onder de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Vaktherapie valt onder de reguliere zorg. Dit wil zeggen dat je jouw praktijk niet per direct hoeft te sluiten en via alternatieve wegen zorg kunt blijven leveren. RBCZ en NFG roepen hun leden op om de petitie ‘Waarom wij niet?’ te tekenen om de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te verzoeken ook onze SBI-code in aanmerking te laten komen voor deze regeling. (SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling 2008. Dit is een indeling opgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek die aangeeft wat de activiteit van het bedrijf is). Als FVB ondersteunen we deze oproepen niet aangezien we daarmee vaktherapie profileren als niet behorende tot de reguliere zorg. Dat schept verwarring bij de Rijksoverheid. (NFG en RBCZ hebben een ander ledenbestand en daarmee een andere positie in het zorglandschap dan wij vaktherapeuten). We vragen jou daarom om goed te overwegen wat je wel en wat je niet ondertekent.
 

Coronamaatregelen Register Vaktherapie

Om alle vaktherapeuten die geregistreerd zijn bij het Register Vaktherapie zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen, heeft het Register Vaktherapie een aantal maatregelen getroffen: 

 • Verlenging herregistratietermijn met (voorlopig) zes maanden. Dit geldt vooralsnog alleen voor vaktherapeuten van wie de registratie verloopt in de periode van 1 april tot en met 1 juni 2020 (of later als de maatregelen na 1 juni ook nog gelden). 
 • Verlenging accreditatietermijn van door het Register Vaktherapie geaccrediteerde scholingen, trainingen en dergelijke met zes maanden. Dit geldt voor scholingen waarvan de accreditatietermijn vanaf 1 maart 2020 verloopt.
 • Onlineversies van geaccrediteerde scholingen mogen ook. Dit is een tijdelijke coulancemaatregel die vooralsnog tot 1 juni 2020 van kracht zal zijn.


Heb je vragen over het coronavirus?

Kijk op de website van de overheid of bel het publieksinformatienummer: (800) 1351.

Zie ook: coronavirus
Deel dit via: